စဉ်

10

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၂၂

တာဝန်ခံအမည်

Mr.Stephen Oleskey

ရာထူး

Chairman

လိပ်စာ

အမှတ်(၄၉၇) ပထမထပ် ၊ Tower B ၊ Diamond Condo ကမာရွတ် (၈) ရပ်ကွက် ၊ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၅၀၁၃၈၃ ၀၉-၄၂၀၁၃၇၄၃၅

Email

kaung@pact world.org