စဉ်

16

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၅၂

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်သီတာ

ရာထူး

စီမံကိန်း ညှိနှိုင်း ရေးမှူး

လိပ်စာ

ဝမ်းတော်ပြည့် တိုးချဲ့ ရပ်ကွက် ၊ ကံဦးရပ် မိတ္ထီလာ၊ မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၀၂၆၈၄၆၃၀ ၀၉-၃၃၂၇၄၉၀

Email

thidaamda@gmail.com