ACLEDA MF Co;Ltd

စဉ်

50

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၃၁

တာဝန်ခံအမည်

Mr.Kimbundsocheat

ရာထူး

ဦးဆောင် ညွှန်ကြား ရေးမှူး

လိပ်စာ

အမှတ် ၁၈၆(B) ၊ ရွှေဂုံတိုင် လမ်း ဗဟန်း ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၅၅၂၉၅၆ ၀၁-၅၅၉၄၇၅ ၀၉-၄၀၁၅၆၃၄၂၁

Email

kim.bumsocheat @gmail.com