စဉ်

8

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၁၉

တာဝန်ခံအမည်

ဦးတင်ထွန်း

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ်(၄၅) မဟာဗန္ဓုလလမ်း ၆ ရပ်ကွက် မော်ကျွန်း ဧရာဝတီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၈၅၉၈၅၇၀