စဉ်

47

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၂၆

တာဝန်ခံအမည်

ဦးဇော်ဝင်း

ရာထူး

အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ

လိပ်စာ

အမှတ် (၃၉၁)၊ အောင်ဆန်း(၉) လမ်းနှင့် မြို့မကျောင်း လမ်းဒေါင့် ၊ ရေကြည် ၊ ဧရာဝတီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၈၅၈၃၀၅၃