အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၆ ဖြင့် ၇-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် -
(က) ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး  ဥက္ကဌ
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ခ) ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒုတိယဥက္ကဌ
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ဂ) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်  
(ဃ) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်  
(င) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  
(ဆ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးများ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအသင်းမှ  အဖွဲ့ဝင်
  ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး  
(ဈ) ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ဘဏ္ဍာရေး) အဖွဲ့ဝင်
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ည) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  
(ဋ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အတွင်းရေးမှူး
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  
(ဌ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန