စဉ်

42

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၁၉

တာဝန်ခံအမည်

ဦးကျင်ခန့်ထွန်းခိုင်

ရာထူး

မန်နေဂျာ

လိပ်စာ

ပင်လုံ ၃/အမှတ် ၆၄၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကလေးမြို့ စစ်ကိုင်း

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၂၈၁၇၀၁၂၈ ၀၉-၃၁၄၄၂၁၈၅ ၀၉-၄၀၀၄၉၄၀၁၇

Email

kalay.Aryoneoo@ gmail.com