စဉ်

3

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၀၈

တာဝန်ခံအမည်

ဦးကြည်လွင်

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ်(၁၉)၊ ၁၀ လမ်း မော်ကျွန်း ၊ ဧရာဝတီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၈၅၉၈၀၁၉