စဉ်

46

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၂၅

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်ခင်လေးနွယ်

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ ကျိုက်မရော၊ မွန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၂၄၀၀၃၇၃ ၀၉-၈၇၃၀၂၄၅