စဉ်

45

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၂၃

တာဝန်ခံအမည်

ဦးအောင်ခိုင်ဝင်း

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အကွက် ၄၉၆ ၊ မုခ်ဦးတန်း တမ္ပဝတီ ချမ်းမြသာစည် မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၂-၅၉၆၁၆ ၀၉-၂၀၂၀၃၈၀