စဉ်

55

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၄၉

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်ခင်စန်းဌေး

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် ၊၄၇၁၊ အနောက်ချီပါရပ် တန္ပဝတီ ချမ်းအေးသာစံ မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၉၁၀၁၁၆၉၅ ၀၉-၉၁၀၃၈၇၆၂