စဉ်

44

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၂၂

တာဝန်ခံအမည်

ဦးဉာဏ်အောင်

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် ၆/ဇ၊ ညောင်အုပ်လမ်း ချမ်းမြသာစည် မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၂၀၃၂၉၆၂၉ ၀၉-၅၄၀၀၃၀၂

Email

girlmaymon@ gmail.com