စဉ်

14

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၂၆

တာဝန်ခံအမည်

ဦးကြည်ထွန်း

ရာထူး

ဥက္ကဋ္ဌ

လိပ်စာ

မကွေးတောင်တွင်း လမ်း၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံး စိုးကောမင်းရပ်ကွက် မကွေးမြို့။

ဖုန်းနံပါတ်

၀၆၃-၂၈၁၅၄ ၀၆၃-၂၅၀၂၂ ၀၉-၅၂၄၂၁၃၃