စဉ်

58

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၅၂

တာဝန်ခံအမည်

ဦးမောင်မောင်သက်

ရာထူး

ကြီးကြပ်ရေးမှူး

လိပ်စာ

အမှတ် ၁၆၊ ၂၆လမ်း၊၆၂×၆၃ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၃၃၂၇၈၁၀၁ ၀၉-၄၀၂၅၆၂၅၇၂