စဉ်

43

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၂၀

တာဝန်ခံအမည်

ဦးကြည်ဝင်း

ရာထူး

မန်နေဂျာ

လိပ်စာ

အမှတ် ၁၄၅၊ ငုဝါလမ်း ရွှေကျင်မြို့ မကျည်းတန်းရပ် စစ်ကိုင်း

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၃၁၆၇၇၄၇၈ ၀၉-၃၁၄၃၆၉၄၆

Email

shwegyinmatrc@gmail.com