စဉ်

57

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၅၁

တာဝန်ခံအမည်

ဦးသိန်းတိုး

ရာထူး

လက်ထောက် အထွေထွေ မန်နေဂျာ

လိပ်စာ

အမှတ် ၆၃၊ ၂၆လမ်း၊ ၉၀×၉၁ လမ်းကြား၊ မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၂-၇၁၀၅၀ ၀၉-၉၁၀၀၆၃၆၂ ၀၉-၅၁၁၁၉၂၁

Email

Dawkhinthida 573@gmail.com