မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားခြင်းနည်းလမ်း

(က) လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ    အသင်းအဖွဲ့    ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့်   မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ဦးစွာ ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ခ ) INGO ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်း မရှိသော Non Profit Taking Organization အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် NGO အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက် ထားရမည်။INGO အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါက ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ ) အကျိုးအမြတ်ရယူသောProfit Taking Organization သမ၀ါယမ အဖွဲ့အစည်းများသည် သမဝါယမ ၀န်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။

(ဃ) အကျိုးအမြတ်ရယူသော  Profit  Taking O rganization  ပြည်တွင်း  ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။

(င ) NGO များအတွက် NGO အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားစဉ် လျှောက် ထားသည့် တင်ပြစာ အထောက်အထားဖြင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဖြေလျော့ ခွင့်ပြုထားပါသည်။

 

လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ 

(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ MFI 01 ပုံစံ၊

(ခ ) ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာချက်၊

(ဂ ) ပြည်ပတွင်  တည်ထောင်ထားသော   အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက  ပင်မအဖွဲ့အစည်းမှ   မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း MF လုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်၊

(ဃ) ပြည်ပမှ မတည်ရင်းနှီးငွေများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မှုလမ်းကြောင်း၏ အထောက် အထား ၊

(င ) မြန်မာနိုင်ငံသုံး ကျပ်ငွေဖြင့်လဲလှယ်သည့်အထောက်အထားနှင့် Show Money တင်သွင်းမှု လမ်းကြောင်း၏ အထောက်အထား ၊

(စ ) သက်ဆိုင်ရာ    နေပြည်တော်ကောင်စီ ၊   တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်    အသေးစားငွေရေး လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ဒေသတွင်း MFလုပ်ကိုင်ရန်ထောက်ခံချက်၊

(ဆ) လုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း။

     အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ