စဉ်

18

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၅၆

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်ဆေးရာ

ရာထူး

မန်နေဂျာ

လိပ်စာ

အမှတ်(၁၁၉) ဗိုလ်ကလေး စျေးလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၂၅၆၉၉၀ ၀၉-၄၃၂၀၂၃၀၉

Email

national YWCA of Myanmar@gmail.com