စဉ်

49

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၃၀

တာဝန်ခံအမည်

ဦးမောင်မောင် စိုးတင့်

ရာထူး

အငြိမ်းစား သံအမတ်

လိပ်စာ

အမှတ် A-2၊ စိမ်းလဲ့ရိပ်သာ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်