စဉ်

53

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၄၀

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်မြမြရီ

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် (၄၆၆) ၊ နိတောတြာလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက် ၊ သာကေတ၊ ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၅၄၇၀၈၃ ၀၉-၇၃၀၁၅၆၂၅ ၀၉-၅၀၄၉၀၀၉ ၀၉-၅၁၀၈၂၂၁

Email

myamyayee2012 @gmail.com