နိဒါန်း

၁။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စ၍ ဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ဌာန၏ လုပ်ငန်းများအနက် မူလက ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်မှ အသေးစား ပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချေးငွေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်းအပေါ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဌာန၏ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုအရ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းအပြင် အာမခံလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး ခြင်းစသည့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။မူဝါဒ

          မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှန်ကန်စေရေး၊ ပြည်သူများတွင်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ရရှိရေးနှင့် အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူပြုရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

၃။ရည်မှန်းချက်များ

(က)    မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍတည်ဆောက်ခြင်းအား ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတိုးတက်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ)        နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်များ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံပေးနိုင်ရေးကြပ်မတ် စစ်ဆေးရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအား ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဂ)     အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများဥပဒေအရ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်စေရေးနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန်

(ဃ)    ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ငွေ စီးဆင်းမှုသည် သန့်ရှင်းသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ဖြစ်စေရေးကြီးကြပ်ရန်။

၄။လုပ်ငန်းတာဝန် 

(က) အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ခိုင်မာလာစေရေး မြန်မာနိုင်ငံအာမခံအသင်း Myanmar Insurance Association(MIA) ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ( ခ) နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်တွင်းအာမခံကုမ္ပဏီများ သာတူညီမျှ အခွင့်အလမ်း ရရှိစေမည့် အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ လွတ်လပ်ခွင့်ပြုရေး စီမံချက် Insurance Liberalization Plan ​ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်၊ ( ဂ) ထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ဃ) ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူများအကြား Management Information System (MIS) သုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ ( င) ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နည်းပညာ အကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရန်၊ ( စ) UNDP နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Normal Country Program ပါ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ဆ) နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသော On-site, Off-site Manual ​ရေးဆွဲရန်နှင့် ဌာနဝန်ထမ်းများ Capacity Building များ စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ပေးရန်၊

Burmese