စဉ်

54

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၄၈

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်နှင်းနုနုရီ

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

တတ(၁၉/၆)၊ ၅၈ လမ်း ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် အောင်ဆန်းလမ်း ရတနာပုံသစ် ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၀၂၇၉၄၈၃ ၀၉-၄၄၄၀၂၄၇၀၄