စဉ်

9

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၂၀

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်မေအေးရွှေ

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ်(၅၃၀) အဝေရာလမ်း နံသာကုန်းရပ်ကွက် အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၆၄၀၅၁၂ ၀၁-၅၁၂၈၆၂ ၀၉-၅၁၅၇၂၅၃

Email

may.ayeshwe@gmail.com