စဉ်

4

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၁၀

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်အေးအေးသန့်

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ်(၃) အောင်ဆန်း (၃) လမ်း၊ ၁ရပ်ကွက် မော်ကျွန်း၊ ဧရာဝတီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၄၂-၅၀၄၁၀ ၀၉-၈၅၉၈၂၄၃