စဉ်

12

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၂၄

တာဝန်ခံအမည်

ဦးနိုင်ဝင်း

ရာထူး

ဥက္ကဋ္ဌ

လိပ်စာ

အမှတ်(၁၂၇) ပြည်-နဝဒေးလမ်း အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၅၀၀၄၅၃၀

Email

sociolitefoumdation@gmail.com