စဉ်

17

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၅၅

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်မေအေးရွှေ

ရာထူး

ဥက္ကဋ္ဌ

လိပ်စာ

တိုက်(၃)၊ မြေညီထပ် ၊MGP တိုက် ၊စံရိပ်ငြိမ် (၆)လမ်း ကမာရွတ် ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၆၄၀၅၁၂ ၀၁-၂၃၀၄၂၇၆ ၀၉-၅၁၅၇၂၅၃

Email

myoelof@gmail.com