စဉ်

52

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၃၉

တာဝန်ခံအမည်

ဦးကျော်စွာ

ရာထူး

ဒါရိုက်တာ

လိပ်စာ

အမှတ် ၁၄၊ မြေညီထပ် မြရာကုန်းလမ်း ရွှေမြရာအိမ်ရာ တောင်ညွှန့်ကြီး ရပ်ကွက် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၂၀၆၀၀၂ ၀၉-၄၃၀၇၀၁၂၂