စဉ်

2

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၀၇

တာဝန်ခံအမည်

ဦးရဲလင်းနိုင်

ရာထူး

အထွေထွေ မန်နေဂျာ

လိပ်စာ

အမှတ် (၄၈) ၊ ပထမထပ် စျေးကြီးလမ်း စျေးကြီးအရှေ့ ကြည့်မြင်တိုင် ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၈၆၂၅၈၆၃ ၀၉-၅၁၆၃၃၁၈ ၀၉-၃၁၁၆၈၈၉၉

Email

yelinnaing.10 @gmail.com