စဉ်

60

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၃-၀၁၅၄

တာဝန်ခံအမည်

ဦးတင့်နိုင်

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် ၃၁၅၊ သိင်္ဂီလမ်း၊ ၂၄ ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်) ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၅၅၀၃၂၆၃

Email

sanayther9@ gmail.com