စဉ်

1

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၀၂

တာဝန်ခံအမည်

ဦးသောင်းညွန့်

ရာထူး

ဥက္ကဋ္ဌ

လိပ်စာ

"အမှတ် ၂၀၁/၂၀၂၊ သုခမိန်လမ်း လွတ်လပ်ရေး ရပ်ကွက် ကျောက်ပန်း တောင်း၊မန္တလေး"

ဖုန်းနံပါတ်

၀၆၁-၅၀၂၇၅ ၀၉-၄၉၂၃၁၀၄၁