စဉ်

20

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၇၂

တာဝန်ခံအမည်

ဦးခင်စိုး

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် (ဘီ-၁) သာယာဝတီရိပ်မွန် လုံးချင်းအိမ်ရာ ၊ မင်္ဂလာသုခလမ်း (၅)ရပ်ကွက် ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁-၅၃၆၉၃၀ ၀၉-၈၆၂၄၆၃၆