စဉ်

6

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၁၆

တာဝန်ခံအမည်

ဦးကျော်စွာ

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

ကျွန်းကုန်းကျေးရွာ ဝါးခယ်မ ဧရာဝတီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၉၂၈၇၁၁၀ ၀၉-၈၅၇၆၂၈၇