စဉ်

19

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၇၁

တာဝန်ခံအမည်

ဦးမောင်မောင်ဆွေ

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် (၅၄၆) ဆေးရုံလမ်း မြောက်ရွာရပ်ကွက် ထားဝယ်၊ တနင်္သာရီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၂၅၃၁၁၅၄၇ ၀၉-၄၉၈၅၁၁၃၈ ၀၉-၄၂၂၂၂၄၈၆၁