စဉ်

13

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၂၅

တာဝန်ခံအမည်

ဦးစောချာလီ

ရာထူး

ဥက္ကဋ္ဌ

လိပ်စာ

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၃) မင်းကြီးလမ်း ပုသိမ်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၄၂-၂၂၄၆၂ ၀၉-၄၉၇၁၆၇၃၉