စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ် တာဝန်ခံအမည် ရာထူး လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Email
161 Great Victory MF Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၇ ဦးရဲမွန်ထွဋ် Director အမှတ် ၄၆ ၊ ၄၂လမ်းနှင့်၄၃လမ်းကြား မဟာအောင်မြေ မန္တလေး ၀၉-၄၃၁၃၅၆၇၈
162 ငွေမာလာအသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၇-၀၂၇၈ ဦးသန်းမောင် Director အမှတ် ၁၅၄ ၊ ဥယျာဉ်လမ်းသွယ် (၂) ဆရာစံရပ်ကွက် ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၉-၄၅၇၀၆၆၆၀၀
163 Morakot MF Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၉ Mr.YEM SOPHOEUN အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ အမှတ် ၄၆၃၊ ဆေးရုံလမ်း ပြည်တော်သာ ပဲခူး ၀၉ - ၉၇၅၃၂၈၆၆၈
164 Shin wa MF Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၈၀ ဦးဉာဏ်လင်း Managing Director အမှတ် ၂၄၃၊ ပထမထပ် (ဘယ်) ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ကျောက်တံတား ရန်ကုန် ၀၉-၅၁၅၉၄၆၅
165 Thitsar Ooyin Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၈၁ Mr.Murielle MORISSON Director အမှတ်၊ပတသ/၁၁၁၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ပြည်တော်သာ ဟားခါး၊ ချင်း ၀၉-၄၄၂၀၀၁၅၅၂ ၀၉-၉၇၇၄၁၂၇၆၇
166 LOTUS Bridge MF Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၈၂ Mr.Masanori Kinjo Managing Director အမှတ် ၂၃(ဘီ-၁) ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း ရန်ကုန် 6577519429
167 LB MF Myanmar Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၈၃ Mr.John Anthony Sunil Sumithra Adhihetty Managing Director အမှတ် ၃၇၁၊ မူယာပင်ရပ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းသွယ် (၂) ၊ ရွာဘဲ ၊ ပြည် ပဲခူး 99760896820
168 မြစ်ရွမ်း မိုက်ခရိုဖိုင်းနန့်စ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၇-၀၂၈၄ ဒေါ်ဆိုင်းခေါန် Managing Director အမှတ်(၄၆/၄၈) ရတနာမြိုင်ကွန်ဒို (၄) လွှာ DC ရှမ်းကုန်းလမ်း စမ်းချောင်း ရန်ကုန် ၀၉ ၄၄၈၀၁၄၀၃၄
169 Euro Apex Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၈၅ ဦးသန်းအောင် Managing Director အမှတ်(၂၅၃/ခ) အခန်းအမှတ် ၃၀၁ ၄၅ လမ်း ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန် ၀၉-၅၅၅၀၀၀၉
170 စိန်နန်းတော်စက်မှုလက်မှုနှင့်အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၇-၀၂၈၆ ဦးသိန်းသန်း Managing Director အမှတ်(၃/ခ) သစ္စာလမ်း (၆) ရပ်ကွက် ရန်ကင်း ၊ရန်ကုန် ၀၉-၂၅၀၁၇၂၀၁၅
171 CBC Myanmar Microfinance Co.Ltd ၂၀၁၈-၀၂၈၇ Mr.Dharma Dheerasinghe CEO အမှတ်(၁၂) ဗိုလ်လက်ယာလမ်း ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်
172 ASG Bancorp Microfinance Co.Ltd ၂၀၁၈-၀၂၈၈ Mr.Satoshi Ihata CEO အမှတ် (၁၀၁၂) ဥဿာ ၅ လမ်း နန်းတော်ရာ ၊ ပဲခူး ၀၉-၇၉၉၃၆၄၀၃၅ (ဇာခြည်ဝင်း)
173 ရွှေကျင်ငွေမိုးအောင်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၈-၀၂၈၉ ဦမြင့်နိုင် CEO အမှတ်(၁၂) ရွှေဝတ်မှုံလမ်း မကျည်းတန်း ရပ်ကွက် ၊ရွှေကျင် ပဲခူး ၀၉-၅၀၈၃၆၃၂
174 ANGKOR Microfinance Co;Ltd ၂၀၁၈-၀၂၉၀ Mr.Meas Sam OL Managing Director အမှတ် ၅၁/၅၃ ၊ ပထမထပ်(2 C) မအူကုန်းလမ်း နှင့် ၁၃၂ လမ်းထောင့် တာမွေ ၊ ရန်ကုန် ၀၉-၄၂၆၅၆၄၃၄၄ ၀၉-၉၆၅၅၅၂၃၂၈ ၀၉-၂၆၅၅၃၂၀၂၇
175 MASON Microfinance Co;Ltd ၂၀၁၈-၀၂၉၁ Mr HYUN IL CHO Managing Director အမှတ် ၁၅၃ ၊ သပြေကုန်းစျေးလမ်း၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် ၀၉-၉၅၇၂၉၃၆၇၉ ၀၉၉၆၇၄၇၈၁၂၄
176 ဆန္ဒဘုန်းပြည့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ၂၀၁၈-၀၂၉၂ ဦးပြည့်လင်းအောင် CEO အမှတ် ၃၀၂၄ ၊ မိုးမခ(၃)လမ်း ဇသနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် ၀၉-၈၆၃၂၀၉၀ ၀၉-၅၀၃၈၄၅၅ ၀၉-၇၉၉၅၉၄၂၉၃

Pages